Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegården

Anvisning af gravsted

Graveren anviser gravsted i forbindelse med begravelse/bisættelse.
Når gravstedet tages i brug, udfærdiger kirkegårdsadministratoren et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren.
Det er på Tune kirkegård ikke muligt at reservere gravsteder.

 Urnegravsted med sten i plæne

Erhvervelse af gravsted m.m.

For medlemmer af Folkekirken med bopæl i Greve Kommune, eller med særlig tilknytning til Tune Sogn, er erhvervelse af gravsted for 1 fredningsperiode, dvs. 10 år for et urnegravsted og 30 år for et kistegravsted, samt gravkastning og urnenedsættelse, gratis.
Andre betaler et nærmere fastsat beløb.

Når der nedsættes en urne eller en kiste i et dobbeltgravsted ved den efterlevende ægtefælles død, betales for forlængelse af fredningsperioden.

Gravsten

Disse må ikke ved form, størrelse eller indskrift virke skæmmende eller upassende.

For gravsten på urnekirkegården er der særlige regler: I urnegravgårdene må gravsten højst være 60x50x15 cm. På urnegrave i plæne skal stenen være 40x50 cm. Skrift og symboler skal være indhugne; stenen må ikke være blankslebet og skal ligge i flugt med arealets overflade.

 Urnegravgård med seperate urnesteder

Vedligeholdelse af gravsted

Det er gravstedsejerens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.
Der kan træffes aftale med kirkegårdsadministratoren om, at arbejdet udføres af kirkegårdens personale.
Dette gælder også eventuel plantning af blomster og grandækning på gravstedet.

Regning udsendes 1 gang om året fra kirkens kontor. Man kan også træffe aftale med graveren om udførelse af andre arbejder, fx. anlæggelse af et gravsted.

Skønnes beplantningen på et gravsted ved sin størrelse at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange det beskåret eller fjernet for ejerens regning.

På urnegravsteder i plæne må der kun sættes afskårne blomster i vasen.

Alle hække er kirkegårdens ejendom; de vedligeholdes og klippes af graveren.

 

 "Evas Æbler" af Leila Vestergaard - indviet Pinsedag 2014

Kirkegårdens graver

Graverens kontor findes ved kirken. Graveren træffes på tlf. 21 43 06 51, tirsdag - fredag kl. 9.00 - 10.00

 

Fællesstenen ved fællesgraven